МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Серед складових елементів навчального процесу особливе місце займає самостійна роботи студентів. Це різновид студентської індивідуальної творчої роботи, яка виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення дисципліни, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Підготовка до виконання роботи повинна починатись із складання бібліографії за темою. Вивчення літератури слід починати з відповідних підручників, посібників, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. У першу чергу підбирається література останніх років видання. Для полегшення вибору статей з журналів доцільно ознайомитися зі змістом статей, що були опубліковані за рік, в останньому або першому номері журналу. Варто переглянути такі українські журнали, як «Земельне право України», «Землевпорядний вісник», «Землеустрій і кадастр» та інші. Робота над науковими джерелами сприяє набуттю навичок самостійної творчості студента. Слід також пам'ятати і про можливість використання ресурсів мережі Інтернет, де можна знайти не лише бібліографічні дані окремих наукових праць, а й самі джерела.

При виконанні індивідуальної роботи обов’язковим є використання Конституції України, Земельного кодексу України, законів України, Постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів. Тому, збираючи матеріал, необхідно опрацювати всю нормативно-правову базу з теми курсової роботи.

При дослідженні нормативних актів варто проаналізувати практику їх застосування та виявити можливі недоліки в цій сфері. Вивчаючи відповідний нормативно-правовий акт, слід обов’язково звернути увагу на джерело його офіційного опублікування. При опрацьовані нормативного матеріалу треба використовувати лише чинні нормативно-правові акти, з останніми змінами та доповненнями до них. Посилання на застарілий нормативний матеріал є суттєвим недоліком самостійної роботи.

Після ознайомлення з літературою за темою роботи студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і може приступати до складання проекту плану (змісту) роботи. Загальними вимогами до складання змісту є наявність кількох розділів (два і більше), проста або складна структура, побудова дослідження від загального до часткового і, головне, дотримання меж дослідження визначених темою роботи. До плану недоцільно включати більше трьох-чотирьох основних питань, так як при більшій кількості питань може виникнути небезпека слабого розкриття деяких з цих проблем, тобто робота може мати поверхневий, фрагментарний характер, що відповідно вплине на оцінку.Після остаточного уточнення структури роботи студент може розпочинати працювати над текстом роботи. Роботу над текстом доцільно розпочинати з першого розділу, в якому зазвичай висвітлюються найбільш загальні питання (часто теоретичного характеру) досліджуваної проблеми. Виклад тексту повинен відповідати темі роботи. Автор повинен суворо слідкувати за тим, аби не виходити за її межі. При цьому слід послідовно, логічно викладати матеріал, не забуваючи при цьому зазначати використані джерела.

Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів. Кожне запропоноване положення необхідно обґрунтувати, підтвердити підібраним матеріалом. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки тощо повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються в актив роботи, а й відносяться до пасиву, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

При виконанні індивідуальної роботи слід уникати таких типових помилок:

― зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

― безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

― логічні помилки, невміння виокремити головне;

― автор не виявив самостійності, робота є плагіатом або виконана шляхом копіювання з електронних баз рефератів;

― не зроблено аналізу чинних нормативних документів, спеціальної літератури з теми дослідження;

― кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми;

― у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичені матеріали, чи з порушенням нумерації тощо;

― бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту;

― обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана неохайно, з помилками.Структурно індивідуальна робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків.

Робота розпочинається титульним аркушем, у якому зазначаються: офіційна назва навчального закладу та кафедри, на якій виконана робота; дисципліна з якої виконується робота; тема роботи; прізвище, ім’я та по батькові автора; прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання керівника курсової роботи; місто та рік написання роботи (додаток А). Зразок оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Б.

Після остаточного оформлення робота має бути вичитана і зшита.


8503125492405759.html
8503158753582773.html

8503125492405759.html
8503158753582773.html
    PR.RU™